Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng từ 07h30 đến 10h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và tổ chức thẩm định.

 - Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ, nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định thì thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 05 ngày làm việc. Thời gian mà chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 - Sở Xây dựng lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng lấy ý kiến tham gia, các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình (thời gian ghi nhận văn bản tham gia của các cơ quan được tính tại thời điểm Sở Xây dựng nhận được văn bản qua hòm thư công vụ hoặc hệ thống iOffice hoặc văn bản đến thể hiện tại sổ công văn của cơ quan). Sau thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến thì được xem là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành để thẩm định nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

- Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến, thành lập Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng từ 07h30 đến 10h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc đề nghị thẩm định (bản chính).

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ (bản chính).

- Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch (bản chính).

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Kết quả:

Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để thẩm định.

Phí, Lệ phí:

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng - Bảng số 11 Phụ lục 1 Thông tư số  05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng – đính kèm).

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không.

Yêu cầu, điều kiện:

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 09/04/2020 Lượt xem : 34
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep