Bạn đang ở :   Giới thiệu > Quyết định thành lập
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
118.870

SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

                          

 

Địa chỉ:
Tầng 8 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại:
0260 3862549
Số Fax:
0260 3863800
Email:
soxaydung-kontum@chinhphu.vn; - sxd@kontum.gov.vn

 

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
banner
Baner CKTTHC
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong