Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
149.974

 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG

1. Ban Giám đốc Sở:
1.1. Giám đốc:  Nguyễn Quang Hải.
Số điện thoại: 0260.3506779; DĐ : 0914.090895;
Email: nguyenquanghai-kontum@chinhphu.vn; nqhai.sxd@kontum.gov.vn.
a) Nhiệm vụ quản lý chung:
Là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác và những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở, Giám đốc Sở tại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;
- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
- Thanh tra, kiểm tra;
- Thẩm định và Quản lý chất lượng công trình;
- Công tác phòng, chống tham nhũng;
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Thanh tra Sở;
- Phòng thẩm định và Quản lý chất lượng;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
d) Các nhiệm vụ khác:
- Hợp tác quốc tế.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học - kỹ thuật của Ngành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh giao.
1.2. Phó Giám đốc: Phan Thanh Quang.
Số điện thoại: 0260.3 918108;
Email: phanthanhquang-kontum@chinhphu.vn; ptquang.sxd@kontum.gov.vn.
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 2 (hai) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng ngoài tỉnh hoặc được ủy quyền.
b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc;
- Phát triển đô thị;
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; 
c) Các nhiệm vụ khác:
- Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ thông tin; Quy trình quản lý chất lượng của lãnh đạo Sở thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng;
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở phân công.
1.3. Phó Giám đốc: Bùi Văn Cư.
Số điện thoại: 0260.3 861660; DĐ: 0985.215045;
Email: buivancu-kontum@chinhphu.vn; bvcu.sxd@kontum.gov.vn.
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 3 (ba) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng;
- Nhà ở - Công sở - Thị trường bất động sản;
- Công tác Văn phòng (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo)
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Phòng Quản lý xây dựng và Thị trường bất động sản;
- Phòng Hành chính – Tổng hợp;
d) Các nhiệm vụ khác:
- Dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở;
- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định;
- Tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hội đồng thẩm định giá đất và bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở phân công.
1.4. Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Lưu.
Số điện thoại: 0260.3933467; DĐ: 0914.024705.
Email: nguyenxuanluu-kontum@chinhphu.vn; nxluu.sxd@kontum.gov.vn.
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 4 (tư) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
d) Các nhiệm vụ khác:
- Giúp Giám đốc Sở đôn đốc hoạt động của Thanh tra xây dựng; công tác thẩm định và Quản lý chất lượng công trình (trong thời gian chờ kiện toàn Trưởng phòng thẩm định và Quản lý chất lượng);
- An toàn kỹ thuật xây dựng, an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai.
- Công tác bảo vệ môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu ngành Xây dựng;
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở phân công.
2.  Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp:
2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:  ĐT: 0260.3862549
- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Sở; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; các công tác trong nội bộ cơ quan, gồm: tổ chức bộ máy và cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; pháp chế; cải cách hành chính; dân chủ ở cơ sở; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiền lương, tài chính, quản lý tài sản và hành chính quản trị.
- Trưởng phòng: Lê Hương Giang.
 ĐTCQ: 0260.3917450; DĐ: 0913.443255;
Email: lehuonggiang-kontum@chinhphu.vn; lhgiang.sxd@kontum.gov.vn.
 2.2. Thanh tra Sở:  ĐT: 0260.3863952
- Chức năng, nhiệm vụ: Thanh tra Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.
- Chánh Thanh tra: Bùi Nguyễn Thế Vương.
ĐTCQ: 0260.3 863952; DĐ: 0913.44640; Email: bntvuong.sxd@kontum.gov.vn.
2.3. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc:  ĐT: 0260.3864719
- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng (bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn); kiến trúc; quản lý, cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
 - Trưởng phòng: Trần Đình Hưng.
ĐTCQ: 0260.3864719; DĐ: 0914102125; Email: tdhung.sxd@kontum.gov.vn.
 - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Minh.
ĐTCQ: 0260.3864719; DĐ: 0905131167; Email: nnminh.sxd@kontum.gov.vn.
2.4. Phòng Quản lý Xây dựng và Thị trường bất động sản:  ĐT: 0260.3864720
- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Quản lý xây dựng và thị trường bất động sản thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý năng lực hoạt động xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Trưởng phòng: Trần Công Thiện.
ĐTCQ: 02603. 864720; DĐ: 0918872845; Email: tcthien.sxd@kontum.gov.vn.
 2.5. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật:  ĐT: 0260.3915464
- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Trưởng phòng: Lê Hoàng Thanh Hải.
ĐTCQ: 0260.3915464; DĐ: 0974403579; Email: lhthai.sxd@kontum.gov.vn.
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Vũ.
ĐTCQ: 0260.3915464; DĐ : 0935.029678; Email: nhvu.sxd@kontum.gov.vn. 
2.6. Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng: ĐT: 0260.3933467.
- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng; giám định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Trưởng phòng: Trần Thanh Khoa.
ĐTCQ: 0260.3933469; DĐ : 0914.062348; Email: ttkhoa.sxd@kontum.gov.vn.
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Khiêm.
 ĐTCQ: 0260.3933469; DĐ: 0982.124777; Email: ndkhiem.sxd@kontum.gov.vn.
2.7. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đơn vị sự nghiệp):  Điện thoại: 0260.32212025.

- Chức năng, nhiệm vụ: 

 + Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng, lập các đồ án quy hoạch, tư vấn thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; Kiểm định chất lượng công trình; là tổ chức hoạt động kiểm định, tư vấn, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tư vấn thiết kế, giám sát và tư vấn quản lý điều hành dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

+ Quản lý vận hành quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu.

- Nguyễn Đình Khiêm - Phó Giám đốc Trung tâm.
 ĐTCQ: 0260.3933469; DĐ: 0982.124777; Email: ndkhiem.sxd@kontum.gov.vn.
Số điện thoại giao dịch: 0260.3862.549. Số fax: 0260.3863.800.
Website:www.sxd.kontum.gov.vn. Email: soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
Baner CKTTHC
Banner
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner