Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419

 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG

1. Ban Giám đốc Sở:
1.1. Giám đốc:  Nguyễn Quang Hải.
Số điện thoại: 0260.3506779; DĐ : 0914.090895;
Email: nguyenquanghai-kontum@chinhphu.vn; nqhai.sxd@kontum.gov.vn.
a) Nhiệm vụ quản lý chung:
Là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác và những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở, Giám đốc Sở tại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;
- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
- Thanh tra, kiểm tra;
- Công tác phòng, chống tham nhũng;
- Hoạt động đầu tư xây dựng;
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Chi cục Giám định xây dựng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục (Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng).
d) Các nhiệm vụ khác:
- Hợp tác quốc tế.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học - kỹ thuật của Ngành;
- Công tác xã kết nghĩa của Sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh giao.
1.2. Phó Giám đốc: Phan Thanh Quang.
Số điện thoại: 0260.3 918108; DĐ: 0918.299275;
Email: phanthanhquang-kontum@chinhphu.vn; ptquang.sxd@kontum.gov.vn.
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 2 (hai) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng ngoài tỉnh hoặc được ủy quyền.
b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc;
- Phát triển đô thị;
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế…
- Công sở;
- Công tác Văn phòng (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo)
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;  
- Phòng Phát triền đô thị và hạ tầng kỹ thuật.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ thông tin; Quy trình quản lý chất lượng của lãnh đạo Sở thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng;
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở phân công.
1.3. Phó Giám đốc: Bùi Văn Cư.
Số điện thoại: 0260.3 861660; DĐ: 0985.215045;
Email: buivancu-kontum@chinhphu.vn; bvcu.sxd@kontum.gov.vn.
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 3 (ba) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng;
- Nhà ở;
- Thị trường bất động sản;
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Phòng Quản lý xây dựng;
d) Các nhiệm vụ khác:
- Dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở;
- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định;
- Công tác bảo vệ môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu ngành Xây dựng;
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở phân công.
2.  Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp:
2.1. Văn phòng Sở:  ĐT: 0260.3862549
- Chức năng, nhiệm vụ: Văn phòng Sở Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Xây dựng theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan, gồm: tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; văn thư, lưu trữ; thi đua-khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị.
- Chánh Văn phòng: Lê Hương Giang.
 ĐTCQ: 0260.3917450; DĐ: 0913.443255;
Email: lehuonggiang-kontum@chinhphu.vn; lhgiang.sxd@kontum.gov.vn.
 2.2. Thanh tra Sở:  ĐT: 0260.3863952
- Chức năng, nhiệm vụ: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum thuộc hệ thống Thanh tra Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chánh Thanh tra: Bùi Nguyễn Thế Vương.
ĐTCQ: 0260.3 863952; DĐ: 0913.44640; Email: bntvuong.sxd@kontum.gov.vn.
2.3. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc:  ĐT: 0260.3864719
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu với Sở và Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị). Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nghiệp vụ chuyên môn của Giám đốc Sở Xây dựng.  
- Trưởng phòng: Lê Hoàng Thanh Hải.
ĐTCQ: 0260.3864719; DĐ: 0972490232; Email: lhthai.sxd@kontum.gov.vn.
- Phó Trưởng phòng: Trần Đình Hưng.
ĐTCQ: 0260.3864719; DĐ: 0914102125; Email: tdhung.sxd@kontum.gov.vn.
2.4. Phòng Quản lý Xây dựng:  ĐT: 0260.3864720
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý hoạt động xây dựng; Năng lực hành nghề trong hoạt động xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý vật liệu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Phó Trưởng phòng: Trần Công Thiện.
ĐTCQ: 02603. 864720; DĐ: 0918872845; Email: tcthien.sxd@kontum.gov.vn.
 2.5. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật:  ĐT: 0260.3915464
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu với Sở và Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Trưởng phòng: Trần Thanh Khoa.
ĐTCQ: 0260.3915464; DĐ : 0914.062348; Email: ttkhoa.sxd@kontum.gov.vn.
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Vũ.
ĐTCQ: 0260.3915464; DĐ : 0935.029678; Email: nhvu.sxd@kontum.gov.vn. 
2.6. Chi cục Giám định xây dựng: ĐT: 0260.3933467.
- Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý.
- Chi cục Trưởng: Nguyễn Xuân Lưu.
ĐTCQ: 0260.3933467 ; DĐ: 0914.024705; Email: nguyenxuanluu-kontum@chinhphu.vn; nxluu.sxd@kontum.gov.vn.
- Phó Chi cục trưởng : Nguyễn Đình Khiêm.
 ĐTCQ: 0260.3933469; DĐ: 0982.124777; Email: ndkhiem.sxd@kontum.gov.vn.
2.7. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đơn vị sự nghiệp):  Điện thoại: 0260.32212025.
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng và phát triển kiến trúc các dân tộc địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài về khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thử nghiệm các đặc tính của: vật liệu xây dựng, cơ lý đất xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng (gồm công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xây dựng nông nghiệp phát triển nông thôn, công trình giao thông), là tổ chức hoạt động kiểm định, tư vấn, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.
+ Thực hiện các hoạt động tư vấn thiết kế công trình xây dựng và quy hoạch xây dựng, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn quản lý điều hành dự án các công trình xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.  
- Nguyễn Xuân Lưu - Chi cục Trưởng kiêm nhiệm Giám đốc TT.
ĐTCQ: 0260.3933467 ; DĐ: 0914.024705; Email: nguyenxuanluu-kontum@chinhphu.vn; nxluu.sxd@kontum.gov.vn..
- Nguyễn Đình Khiêm - Phó Chi cục trưởng kiêm nhiệm Phó Giám đốc TT.
 ĐTCQ: 0260.3933469; DĐ: 0982.124777; Email: ndkhiem.sxd@kontum.gov.vn.
Số điện thoại giao dịch: 0260.3862.549. Số fax: 0260.3863.800.
Website:www.sxd.kontum.gov.vn. Email: soxaydung-kontum@chinhphu.vn.

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum