Bạn đang ở :   Giá Vật liệu Xây Dựng
    Đăng Nhập

BỘ ĐƠN GIÁ XDCT VÀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH KON TUM

   Đóng

 - Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Hướng dẫn số 04/HD-SXD ngày 02/12/2016 Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 - Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 29/01/2016. Về việc áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 - Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015. Về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015. Về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Phần xây dựng 1Phần xây dưng 2

 
 
 
 
 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
banner
Baner CKTTHC
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới